Værdigrundlag                    

Kroggårdsskolen er en skole, der bygger på demokratiske principper i et vidensamfund, der er præget af stadig forandring og globalisering.

Vi skal give børnene mulighed for at udvikle deres identitet og deres faglige og sociale kompetencer, så de bliver livsduelige, aktive og kreative mennesker. Det betyder, at børnene gennem hele skoleforløbet skal stilles over for udfordringer og krav, som bevarer og udvikler deres fantasi, engagement og lyst til at lære. Medbestemmelse og ansvarlighed er en del af skolens hverdag.

Vi søger at opbygge selvværd, selvtillid og fællesskabsfølelse samt forståelse for, at man kun ved at forholde sig nysgerrigt, aktivt og opsøgende kan lære sig noget. Det gælder inden for viden og færdigheder samt respekt for menneskers forskellighed.

Det er vigtigt for os, at skolens læringsmiljø er præget af glade og trygge børn, der indgår i anerkendende og forpligtende fællesskaber, hvor der også er plads til individualitet. Vi tilstræber en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, der tager udgangspunkt i barnets kompetencer, hvilket indebærer et læringsmiljø præget af aktiviteter, der tilgodeser, at børn lærer på forskellige måder. Dette stiller krav til læreren om at give alle børn passende udfordringer og succesoplevelser i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Vi lægger vægt på et åbent og loyalt skole/hjemsamarbejde, hvor vi sammen forpligter os til i fællesskab at give alle børn en god og meningsfuld skolegang.

 

Værdiregelsæt for Kroggårdsskolen

Alle regler for samvær er formuleret dels ud fra sund fornuft og ud fra Kroggårdsskolens grundlæggende værdier, men også således, at disse sanktioneres jf. Folkeskolelovens § 52, med tilhørende: ” Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” BEK nr. 320 af 26/03/2010 -(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131217)

 

Kroggårdsskolen skal være kendt for kvalitet.

Kvalitet er her resultatet af omhu. En skole der ikke er kendetegnet af middelmådighed, men af balancen mellem forventet og oplevet værdi.

På Kroggårdsskolen er det således målet, at det enkelte elev barn oplever sig som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab, hvor der er mulighed for at styrke og udvikle personlige og sociale kompetencer, og hvor engagement, åbenhed, tillid og gensidig respekt kendetegner hverdagen.

 

De anerkendende og forpligtigende fællesskaber

 

De anerkendende og forpligtigende fællesskaber er grundlaget for samarbejde, samskabelse, tillid og retfærdighed.

I ovenstående værdigrundlag og børnesyn vil nedenstående udsagn være et godt udgangspunkt for dialog på forældremøder, i klassen og i personalegruppen. Værdigrundlaget og børnesynet skal gennemsyre vores dagligdag.

Skolebestyrelsen opfordrer hermed til at bruge disse udsagn til dialog, således at trivsel og læring for børnene hele tiden er i højsædet.

 

1. Du skal tro, at du er noget

 2. Du skal tro, vi alle har noget at bidrage med

 3. Du skal tro, at du har erfaret noget, vi andre ikke kender til, og som kan komme os alle til gavn

 4. Du skal tro, at du kan noget, vi andre ikke kan, og som kan komme os alle til gavn

 5. Du skal tro, at du ved noget, vi andre ikke ved, og som kan komme os alle til gavn

 6. Du skal tro, at du er med til at styrke forskelligheden i fællesskabet

 7. Du skal tro, at andre respekterer dig for det, du står for

 8. Du skal vide, at andre har tillid til, at du også bidrager med noget vigtigt

 9. Du skal vide, at andre tolerer dig, og det du står for

10. Du skal vide, at vores fællesskab ikke er et fællesskab uden dit bidrag

11. - og reserven: Du skal vide, at der stadig er sider ved fællesskabet, du kan blive overrasket over!

 

Skolens værdigrundlag er udarbejdet i et samarbejde mellem lærere, sfo-medarbejdere og skolebestyrelse og er gældende både i undervisningen og i fritidsdelen.